Ana Alves – 04/08

Emily Garcia – 07/08

Ani Rocha – 11/08

Juliana Couto – 14/08

Thamyris Alves – 18/08

Jaqueline Oliveira – 21/08

karolaine Dante – 25/08

Thaiz Santos – 28/08